Ber om øyeblikkelig stans i sportsfiske

Stamfiske-2

SGSA ber Klima og miljødepartementet med øyeblikkelig virkning stoppe sportsfiske i Signaldalsvassdraget.

SGSA viser til vedtak om stans i laksefisket i Signaldalelva 2016 – Miljødirektoratet (MD) ref. 2016/4123, og slutter seg til vedtaket, men påtaler at MD ikke tar inn over seg alvoret i situasjonen, ei heller de muligheter som foreligger m.t.p. en raskere og mer robust reetablering av Signaldalsvassdraget.

I klagen skriver SGSA:

"SGSA foreslo i brev av 18. mai 2016 forbud mot sportsfiske i Signaldalelva i 2016. MD svarte ikke på henvendelsen før SGSA etterlyste svar per telefon den 29. juni. MDs vedtak er datert 4. juli. Dette er etter vår oppfatning brudd med forvaltningslovens § 11a.

Klage på at MD opprettholder fiske på sjøørret og sjørøye
Vi påklager med dette at MD opprettholder fiske på sjøørret og sjørøye. MD fattet vedtaket med henvisning til at beholdningen i genbank er vurdert som god. MD tar dermed ikke inn over seg de erfaringer som ble gjort etter første behandlingsrunde der om lag 200 voksen fisk ble satt ut i fjordbassenget etter rotenonbehandlingen i 2015.

Fordelen med denne metoden er for vår del åpenbare, nemlig at reetableringsperioden vil kunne kortes ned ved at det fra første år er en bestand av voksenfisk som reproduserer i vassdraget. Utsett av saltbehandlet voksenfisk vil i tillegg bidra til en bredere genetisk spredning ved at flere enn genbankens familiegrupper reproduserer inn i fremtiden.

Vi er kjent med at saltbehandlingsmetoden ikke er innarbeidet som en veldokumentert metode i veterinærinstituttets verktøykiste for reetablering, men bruk av metoden i Signaldalsvassdraget tilsluttes så lang vi forstår av involverte fagmiljøer hos Veterinærinstituttet, hos Mattilsynet, hos Fylkesmannen i Troms, samt av tilstøtende grunneierforeninger i Skibotnvassdraget, men bare ikke hos MD. Vi undres over hvilke motiv MD har for å opprettholde fiske i Signaldalelva.

Klage på at MD ikke forfølger § 11 i forskrift om organisering og drift av lakseelver
Vi påklager med dette at MD ikke forfølger § 11 i forskrift om organisering og drift av lakseelver.
MD er kjent med at SGSA ikke har lyktes med felles forvaltning av Signaldalsvassdraget – jfr. brev til MD fra Fylkesmannen i Troms ref. 2013/756 – 44 den 1. juni 2016.
SGSA forstår av MDs brev - ref. 2013/6785 - av 26. september 2013 til Fylkesmenn unntatt Oppland og Hedmark, at organiseringsprosessen skulle være ferdigstilt innen 25. juni 2015 og at, sitat: «Uten tilfredsstillende organisering vil elva kunne bli stengt for fiske fra 2016».

Lakse- og innlandsfiskeloven stiller krav om at fiskeretthaverne plikter å gå sammen om felles forvaltning av fiskeressursene og at det skal utarbeides driftsplan som bl.a. inneholder oversikt over fiskeressursene i det aktuelle området – jfr.§ 25a.

Slik driftsplan og oversikt over fiskebestandene som kan underbygge at sportsfiske i 2016 er forsvarlig i et bevaringsperspektiv, foreligger ikke.

At MD på tross av dette åpner for fiske i 2016, som er i behandlings- og reetableringsperioden når de stedegne arter er på det mest sårbare i et historisk perspektiv, er for oss ubegripelig.

Om MD i behandlingen av vårt forslag om å stenge fisket inneværende sesong hadde støttet seg til § 11 i forskrift om organisering og drift av lakseelver, hadde saken vært ute av verden.

Om organisering av fiskeforvaltningen og sluttappell
Vi har siden det ble påvist Gyrodactylus salaris utviklet gode relasjoner til fylkesmannens miljøveravdeling (Troms). Vi vil gi honnør til Fylkesmannen for måten de har involvert lokale rettighetshavere og interessegrupper i prosessen frem mot behandlingen.

Vi forstår av § 6 i Forskrift om fiske, anadrome laksefisk i vassdrag at Fylkesmannen kan fastsette regler for fiske etter innlandsfisk på anadrom strekning. Vi oppfatter imidlertid at hvem som er anerkjent beslutningstager i saker om fiske etter anadrome fiskeslag har endret seg.

Slik vi forstår er det Fylkesmannen som har mandatet, men at det nå i realiteten er MD som tar beslutningene.

Denne saken illustrerer for oss at det nå har blitt for stor avstand mellom oss som lokale rettighetshavere og besluttende myndighet. Problemstillingen bør adresseres av Klima og miljøverndepartementet.

Vi ber om at Klima og miljødepartementet gjør vurderinger av klagens realiteter og, med hjemmel i Lakse- og innlandsfiskeloven § 11, med øyeblikkelig virkning stopper sportsfiske i Signaldalsvassdraget."