Ber om fiskestopp

SGSA ber Klima og miljødepartementet med øyeblikkelig virkning stoppe sportsfiske i Signaldalsvassdraget.

Vi påklager med dette at MD opprettholder fiske på sjøørret og sjørøye. MD fattet vedtaket med henvisning til at beholdningen i genbank er vurdert som god. MD tar dermed ikke inn over seg de erfaringer som ble gjort etter første behandlingsrunde der om lag 200 voksen fisk ble satt ut i fjordbassenget etter rotenonbehandlingen i 2015.

Fordelen med denne metoden er for vår del åpenbare, nemlig at reetableringsperioden vil kunne kortes ned ved at det fra første år er en bestand av voksenfisk som reproduserer i vassdraget. Utsett av saltbehandlet voksenfisk vil i tillegg bidra til en bredere genetisk spredning ved at flere enn genbankens familiegrupper reproduserer inn i fremtiden.

Vi er kjent med at saltbehandlingsmetoden ikke er innarbeidet som en veldokumentert metode i veterinærinstituttets verktøykiste for reetablering, men bruk av metoden i Signaldalsvassdraget tilsluttes så lang vi forstår av involverte fagmiljøer hos Veterinærinstituttet, hos Mattilsynet, hos
Fylkesmannen i Troms, samt av tilstøtende grunneierforeninger i Skibotnvassdraget, men bare ikke hos MD. Vi undres over hvilke motiv MD har for å opprettholde fiske i Signaldalelva.

Les mer:
Klage på miljødirektoratets vedtak
Brev til Miljødirektoratet
Vedtak om stans i laksefisket
Sammendrag fra grunneiermøte