Elva

Ved Luhppuneset.

Signaldalelva ligger i Storfjord kommune i Troms fylke, ca. 90 km fra Tromsø by. Elva starter ved Golddajávri (Goltavannet) ved svensk/finskgrensa, og renner ned Stordalen og Signaldalen, og har sitt utløp innerst i Storfjorden.

Signaldalelva renner i vakre omgivelser, omgitt av majestetiske fjell, og består av både stille områder, høler og stryk.
Elva har tidligere hatt en bra laksestamme. Så bra at engelske fiskelorder i sin tid kom hit for å fiske.
Vasdraget har opp gjennom tidene blitt brukt som ”spiskammer” for lokalbefolkningen. Elva har gitt gode forekomster av både av laks, sjøørret og sjørøye. I dag betraktes imidlertid laksestammen i Signaldalelva som utryddet, noe som sannsynligvis skyldes lakseparasitten Gyrodactylus Salaris (GS).

GS er en parasitt som sannsynligvis kom fra Sverige til Norge på 70-tallet gjennom oppdrettsnæringa, og utgjør i dag en meget stor trussel for de norske villaksstammer. GS fester seg utpå huden av lakseungene, og soppdannelse gjør at yngelen dør. Forskning viser imidlertid at yngel av sjørøye og sjøørret klarer seg greit mot parasitten. Parasitten er ikke dødelig for voksen fisk, og fiskekvaliteten påvirkes følgelig ikke.

Laksen er nå formelt betraktet som utryddet. Dette åpner for uttak av laks, og laksefiske er lokalt betraktet som et betimelig smitteverntiltak mot spredning av GS til omliggende vassdrag. Tanken er at bestanden av GS følger tettheten av laksesmolt. Ved å hindre at laksen gyter vil tettheten av laksesmolt holdes nede, følgelig holdes tettheten av GS nede. Med dette bakteppet antar vi at laksefiske bidrar til å holde smittepresset nede.

Vårkveld ved Åskleva.

Det er pr. dato ikke besluttet når Signaldalelva eventuelt skal behandles for å drepe parasitten. Nedgangen i laksestammen har imidlertid medført at Signaldalselva i dag har en fin stamme av sjørøye og sjøørret. Elva er ”lakseførende” i ca 30km til Indre Markusfoss. Fisket forvaltes av Signaldalelvas Grunneierlag som ble dannet i mars 1942, da under navn Signaldal Sportsfiskeklubb. I 1961 ble navnet endret til Indre Storfjord jeger- og fiskeforening, for senere i 1995 å få navnet Signaldalelvas Grunneierlag.

Per juni 2011 er det noe i overkant av 60 grunneiere til vassdraget, hvorav 46 er tilsluttet grunneierlaget
Under linken fiskeregler finnes det informasjon om
– søknad om årskort for ikke-grunneiere
– fiskeregler og informasjon hvor fiskekort selges