Vedtekter

Vedtekter – vedtatt på Årsmøte2016

§ 1. Signaldalelvas Grunneierlag SA
Signaldalen Grunneierlag SA, heretter kalt foretaket, er en sammenslutning av grunneiere med fiske – og fangstretter i tilknytning til Signaldalvassdraget, organisert som et samvirkeforetak.

§ 2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Storfjord kommune.

§ 3. Virksomhet
Foretaket skal forvalte medlemmenes fiskeretter i sammenslutningens område slik at medlemmenes lovmessige plikter blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.
Virksomhetens forvaltning omfatter driftsplanlegging, regulering av fangst, omsett ing av fangstretter, oppsyn, informasjon, smittevern, fangststatistikk, rapportering, kultiveringstiltak, bestandsovervåking mv.
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Dette gjøres gjennom medlemmers deltakelse i virksomheten som forvalter medlemmenes fangstretter i sammenslutningens område.
Foretaket skal i samarbeid med fiskeforvalter søke å samle alle grunneierne tilknyttet Signaldalvassdraget om felles forvaltning av vassdraget. Herunder, arbeide for å fremme fiskebestander ved kultiveringstiltak og tilrettelegge for bruk av området.
I sitt virke skal sammenslutningen tilgodese grunneiernes interesser, og i den grad det er forenlig, tilrettelegge for allmennhetens tilgang til å drive sportsfiske.
Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

§ 4. Medlemskap
Bare grunneiere tilknyttet Signaldalvassdraget kan være medlemmer i foretaket. Innmelding til foretaket skjer ved undertegning av festekontrakt med binding til grunneiendommens gårds og bruksnummer. Festekontrakten gjelder til den blir sagt opp av en av partene.
Det skal fremgå av festekontrakten hvilken disposisjonsrett foretaket har over medlemmets fangstretter.
Medlemsbevis, fangstkort, møteinnkallinger, utbetalinger mv, skal sendes til medlemmet på den adresse og bankkonto som til enhver tid fremkommer av medlemsregisteret.
Ved dødsfall og/eller eierskifte videreføres medlemskapet inntil ny eier sier opp kontrakten. Ny eier må søke medlemskap og signere festekontrakt for å få tilgang til sine medlemsretter.
Medlemmer som er eller blir ektefeller eller samboere skal betraktes som selvstendige medlemmer hver for seg så lenge særeie på eiendommen vedvarer.
For å sikre forutsigelighet i fangstsesongen skal eventuell oppsigelse av kontrakt effektueres etter endt fangstperiode – jf. lokale forskrifter. Gjelder når oppsigelsen kommer styret i hende senere enn 3 måneder før kommende fangstperiode. Ved eierskifter gjelder tilsvarende binding.
Det skal ikke betales andelsinnskudd eller medlemskontingent.
Når Årsmøte fatter vedtak om utbetaling av årsoverskudd, har utmeldt medlem ikke krav på etterbetaling dersom utmeldingen er effektuert.
Om ikke annet er fastsatt i driftsplan skal medlemmenes samhandling med laget eller andel i fisket beregnes etter samme brøk som ved oppløsning jfr. vedtektenes § 9.
§ 5. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av Årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men Årsmøte kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

a)  Godskriving av foretakets egenkapital
b)  Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
c)  Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)

§ 6. Styre
Foretaket ledes av et styre med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Styreleder, 4 styremedlemmer, første-, andre-, og tredje vararepresentant velges av Årsmøte. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer.
Valgperioden for styremedlemmer er to år. Foretaket har ikke daglig leder.
Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.
Styret skal blant annet:

a)  Organisere og tilrettelegge for hensiktsmessig utnyttelsen av fangstrettighetene, herunder; sørge for at det utarbeides driftsplaner for foretakets område.
b)  Sørge for rasjonelt fiske, herunder: fastsette regler for beskatning, fangs tmetoder og definere soner; at det organiseres salg av fangstretter.
c)  Sørge for effektiv administrasjon, organisere oppsynstjeneste og innkalle til dugnadsarbeid blant rettighetshaverne.
d)  Arbeide for god opplysning om fiskeforvaltningen – både overfor rettighetshavere og tredjepart.
e)  Holde medlemsregisteret oppdatert i samsvar med festekontrakt og de endringer som medlemmene skriftlig meddeler styret.
f)  Avgi regnskap og innberetning til Årsmøte, samt fremlegge driftsbudsjett for kommende driftsår.

Om et styremedlem melder forfall til styremøte skal tilgjengelig vararepresentant innkalles.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styrets beslutning er gyldig når flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.
Årsmøtevedtak er bindende for styret. Beslutninger som fattes av styret innenfor disse rammer er å betrakte som forpliktende for foretakets medlemmer.

§ 7. Ordinært Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.
Ordinært Årsmøte skal holdes innen 30. april påfølgende år. Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være innkommet til styret innen 31. januar eller før innkalling sendes ut.
Årsmøtet innkalles av styrets leder. Innkalling til Årsmøte skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. Innkalling og saksliste sendes medlemmene på den adresse som fremkommer av medlemsregisteret.
Saksdokumenter kan gjøres tilgjengelig for medlemmene på anna forsvarlig vis enn ved utsending når innkallinga til Årsmøte opplyser om hvordan medlemmene kan få tilgang på dokumentene. Hvert medlem er stemmeberettiget med én stemme. Der medlemskapet representerer et sameie har sameiet kun 1 stemme. Dersom en grunneier har flere eiendommer, skal vedkommende behandles som om disse var en.
Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem, men der flere har et medlemskap sammen, kan de ha felles fullmektig.
Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Dersom fullmakta blir lagt fram ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det være mulig og autentisere avsenderen.
Styreleder eller den styret har utpekt, åpner Årsmøte. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger jf. samvirkeloven § 52.
På det ordinære Årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Opprop. 
Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning.
5. Årsregnskap.
6. Disponering av årsoverskuddet.
7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret.
9. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser – jf. Vedtekter § 6. 
Styreleder for ett år, – 2 styremedlemmer for to år, samt første-, andre- og tredje vararepresentant.
Ved valg av styremedlemmer skal Årsmøtet påse at styret blir sammensatt med nødvendig geografisk fordeling.
10. Valg av 2 revisorer.
11. Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer.
12 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under Årsmøte.

Vedtak i Årsmøte fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.
Et medlem kan avgi inntil en stemme som fullmektig for et annet medlem.
Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8. Ekstraordinært Årsmøte
Styret kan kalle inn til ekstraordinært Årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært Årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig.
Innkallelse utføres ellers etter samme prosedyre som ved ordinært Årsmøte. Ekstraordinært Årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§ 9. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen
Vedtak om oppløsning av foretaket fattes av Årsmøte med samme flertall som for vedtektsendring.
Ved oppløsning har medlemmene krav på sin andel av foretak ets egenkapital dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Fordelingen skal skje på grunnlag av deres samhandling med foretaket utregnet etter følgende brøk: 1/3 fordeles likt på medlemmene, resterende 2/3 fordeles pr. festede elvemeter.

§ 10. Driftsplan
Driftsplan som forplikter alle rettighetshavere til vassdraget skal utarbeides av styret eller den styret bemyndiger. Gyldig driftsplan er den driftsplanen som sist er behandlet og godkjent av Årsmøte ved flertallsvedtak.
Driftsplanen skal rulleres og godkjennes av Årsmøte minimum hvert 5. år. Årsmøte kan godkjenne driftsplanutkast som er bekjentgjort som saksdokument for Årsmøte i samsvar med § 7.
Medlemmene kan til enhver tid fremme forslag om endringer i driftsplan for styret. Årsmøte kan ved flertallsvedtak pålegge styret å saksbehandle endringsforslag.
Før styret fremmer forslag om endringer i driftsplan for Årsmøte, skal driftsplanutkastet sendes på høring til fiskeforvalter og foretakets medlemmer. Høring, saksbehandling og endelig styrebehandling av driftsplanutkast må være avsluttet innen 31. januar eller før årsmøteinnkalling sendes ut.

§ 11. Medlemmenes fangstrett
Medlemmenes fangstrett reguleres av den til enhver tid gjeldende driftsplan.

§ 12. Overføring av fangstrett
Et medlem kan overføre sin fangstrett til annen navngitt person for en sesong. Dette må skriftlig meddeles styret før sesongstart.
Styrets leder utsteder gyldig fangstkort med angivelse av hvilken eiendom fangstretten gjelder.

§ 13. Andre rettighetshavere
Den som påberoper seg bruksrett og ikke er grunneier, må dokumentere tinglyst rett overfor styret.

§ 14. Allmennhetens fangstrett
Ingen kan drive fiske på lagets område uten medlemskap og/eller gyldig fangstkort.

§ 15. Reaksjonsform ved mislighold av forpliktelse
Ved misbruk av fangstkort og/eller manglende fangstrapportering skal det reageres på følgende måte:

a)  Ved 1.gangs forseelse: Skriftlig advarsel med orientering om gjeldende krav.
b)  Ved 2.gangs forseelse: Skriftlig advarsel med varsel om at dersom misligholdet gjentas vil tidsbegrenset inndragning av fangstrett bli vurdert.
c)  Ved 3.gangs forseelse: Tidsbegrenset inndragning av fangstrett i medhold av bestemmelser i gjeldende driftsplan. Gjelder forholdet manglende fangstrapportering rapporteres forholdet til Direktoratet for naturforvaltning i overensstemmelse med § 10 i forskrift om organisering og drift av lakseelver.

§ 16. Signatur og prokura
Den valgte leder i foretaket har signatur.
 Den valgte leder, kasserer og sekretær har prokura hver for seg.